Privaatsuspoliitika

Me hoolime Teie privaatsusest ja seetõttu soovime anda Teile teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta.

OneMed OÜ (registrikood 10891247; edaspidi OneMed või meie) töötleb Teie isikuandmeid kui külastate meie veebilehte www.onemed.ee ja selle alamlehti (edaspidi Veebileht), kui kasutate meie äriklientidele suunatud veebipoodi aadressil webshop.onemed.ee, kui kontakteerute meiega või kui kandideerite meile tööle. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas Teie isikuandmeid sellisel juhul töötleme ning millised õigused Teil oma isikuandmete suhtes on.

 

Vastutav töötleja

OneMed on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Meie kontaktandmed on järgmised:
aadress: Veerenni 38, Tallinn 10138, Harjumaa, Eesti Vabariik
e-posti aadress: tellimus@onemed.com
telefoninumber: 6503630, 6503620.

 

Isikuandmete allikad ja liigid ning töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Kui kontakteerute meiega Veebilehel oleva vormi kaudu, saates meile e-kirja või kasutades meiega kontakteerumiseks muid vahendeid, töötleme Teie kohta järgmisi isikuandmeid, mille olete meile edastanud ise:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (e-posti aadress ja/või muud kontaktandmed, mille olete ise otsustanud meile edastada);
 • muud andmed, mille olete ise otsustanud meile suhtluse käigus edastada.

Eeltoodud isikuandmeid töötleme, et tuvastada Teie isik ning et Teie pöördumisele vastata. Sellisel juhul on Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p a), mille annate, kui omal initsiatiivil meie poole pöördute. Kui kontakteerute meiega selleks, et saada meilt hinnapakkumine, võime Teie isikuandmeid töödelda hiljem ka meievahelise lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p b).

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kontakteerudes meiega ülaltoodud kontaktandmetel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui kasutate meie veebipoodi aadressil webshop.onemed.ee, töötleme üldiselt ainult Teiega seotud juriidilise isiku andmeid, ent ka Teie ees- ja perekonnanime ja telefoninumbrit, mille oleme saanud teilt endalt, Teiega seotud juriidiliselt isikult või kolmandatelt isikutelt, kes Teiega seotud juriidilise isiku nimel tegutsevad.

Eeltoodud isikuandmeid töötleme, et pakkuda Teiega seotud juriidilisele isikule e-poes müüdavaid tooteid. Sellisel juhul on Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi sõlmida ja täita Teiega seotud juriidilise isikuga meievahelist lepingut (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f) ning töötleme Teie isikuandmeid selleks vajalikus ulatuses.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi, oleme huvide kaalumise tulemusel leidnud, et meie või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles Teie huvid, põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Arvestades, et Teiega seotud juriidilise isikuga lepingu sõlmimisel Teie isikuandmete töötlemine on minimaalne ja seotud Teie tööülesannetega, kaalub see meie hinnangul üle Teie õiguste riive. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes, mida teostame õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei töötle me Teie isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Teil on õigus saada ka lisateavet selle kohta, miks me ühel või teisel juhul leiame, et meie või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles Teie huvid, põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

 

Kui kandideerite meie juurde tööle, töötleme Teie kohta järgmisi isikuandmeid, mille oleme saanud, kas teil endalt või Teie soovitajatelt:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • kvalifikatsiooni ja haridust tõendavad andmed (nt andmed omandatud hariduse ja täiendõppe kohta);
 • andmed varasema töökogemuse kohta;
 • muud andmed, mis on esitatud CV-s või muus värbamisprotsessi raames toimunud suhtluses.

Eeltoodud isikuandmeid töötleme töölepingu sõlmimiseks (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p b).

 

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?

Vajadusel ja õigusliku aluse olemasolul edastame Teie isikuandmeid järgmistele kolmandatest osapooltest vastutavatele töötlejatele:

 • kolmandatele osapooltele, kes on seotud meie õiguste kaitsmisega (nt meie õigusnõustajad), millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi oma õigusi kaitsta (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f);

 • meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt järelevalveasutused) (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p c);
 • OneMed Grupi siseselt, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie administratiivsetel eesmärkidel põhinev õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f).

 

Nagu ülal selgitatud, on Teil alati õigus esitada vastuväiteid, kui me edastame Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel.

Kui Teiega seotud juriidiline isik ostab meie e-poest tooteid, võime edastada Teie isikuandmeid (nimi ja telefoninumber) toodete kättetoimetamiseks ka logistika- ja transporditeenuse pakkujale. Sellisel juhul on Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi sõlmida ja täita Teiega seotud juriidilise isikuga meievahelist lepingut (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f).

Kui Teiega seotud juriidiline isik ostab meie e-poest tooteid, edastame Teie isikuandmeid lisaks ka järgmistele volitatud töötlejatele: raamatupidamisteenuse pakkuja, IT-teenuste pakkujad. OneMed volitatud töötlejad töötlevad Teie isikuandmeid meie juhiste kohaselt ja kooskõlas volitatud töötlejaga sõlmitud isikuandmete töötlemise lepinguga.

Me ei edasta Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

 

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik eespool nimetatud töötlemise eesmärkide täitmiseks, meie huvide kaitseks või meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Näiteks võime vajadusel säilitada oma õiguste kaitsmiseks kandideerijate isikuandmeid 1 aasta pärast värbamisotsuse teatavaks tegemist tulenevalt vastavate nõuete aegumistähtajast (v.a. kui annate meile nõusoleku oma isikuandmete säilitamiseks pikema perioodi vältel, et pakkuda Teile ka tulevikus vabanevaid töökohti). Raamatupidamiskohustuse täitmisega seotud andmeid säilitame õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks vähemalt 7 aastat. Lepingutega seotud andmeid säilitame vastavalt lepingust tulenevate nõuete maksimaalsele aegumistähtajale maksimaalselt 10 aastat.

 

Teie õigused

Teil on oma isikuandmete suhtes kõik kohalduvate õigusaktidega, sh EL isikuandmete kaitse üldmäärusega ette nähtud õigused seal toodud tingimustel ja ulatuses.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on Teil õigus nõuda teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Teie kohta töödeldakse ja taotleda oma isikuandmete parandamist.

Samuti on Teil õigus taotleda töötlemise piiramist ja oma isikuandmete kustutamist. Lisaks on Teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioonile) ning pöörduda kohtu poole.

Mõnel juhul on Teil ka õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus).

Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

 

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus käesolevat dokumenti muuta tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame Teid vastavatest muudatustest mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

Kehtib alates:22.01.2024